Algemene voorwaarden

Begrippen

 1. Contractant: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie de bIKKEls een Overeenkomst sluit, in de regel: ouder(s)/verzorger(s) de van Leerling.
 2. Leerling: Ieder natuurlijk persoon welke voor de diensten van de bIKKEls wordt ingeschreven.
 3. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen de bIKKEls en Contractant tot stand komt.
 4. Totstandkoming van de Overeenkomst: De Overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand. Ze wordt tevens bevestigd door betaling van de eerste factuur.
 5. Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op www.bijlesdebikkels.nl vermelde prijzen voor de diverse door
 6. bIKKEls aangeboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd.
 7. Inschrijfgeld: het vanwege de inschrijving van de Leerling bij de bIKKEls in rekening gebrachte Tarief, zoals vermeld op www.bijlesdebikkels.nl.
 8. De duur van de Overeenkomst: De overeenkomst wordt aangegaan tot afloop van de toegangskaart. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk evenals restitutie van het betaalde geld.

Algemeen

 1. Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste mail- en adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.
 2. Alle door de bIKKEls geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van de bIKKEls. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van de bIKKEls vermeld wordt, de bIKKEls uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.
 3. De openingstijden van de verschillende vestigingen staan op www.bijlesdebikkels.nl vermeld.
 4. Door de Leerling in vertrouwen aan de bIKKEls of een van haar medewerkers ter beschikking gestelde informatie is, indien de Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of Contractant, tenzij de bIKKEls dit tegen het belang van de Leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de Leerling, klasgenoten of andere betrokkenen, op het spel staat. Dit ter beoordeling van de bIKKEls.

Artikel 1: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Deze overeenkomst komt tot stand door verzending of inlevering van een ingevuld aanmeldingsformulier.
 2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.

Artikel 2: Begeleiding

 1. De minimale afname van huiswerkbegeleiding of bijles is één keer per week gedurende vier weken.
 2. Bij de start van de begeleiding wordt een vaste dag en tijd gepland.
 3. Persoonsgegevens worden door de bIKKEls zorgvuldig bewaard en zijn toegankelijk voor medewerkers van de bIKKEls.
 4. De toegangskaarten zijn persoonsgebonden. Lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden.
 5. Voor de begeleiding en de leerling-administratie is de bIKKEls volledig afhankelijk van de medewerking van de contractant en leerling. Als de Leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is de bIKKEls hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.
 6. De bIKKEls biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. De bIKKEls verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de mogelijkheden van het afgenomen dienstenpakket.
 7. In gevallen van overmacht voor de bIKKEls kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. De bIKKEls is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 3: Betaling

 1. De bIKKEls factureert éénmalig inschrijfgeld.
 2. De bIKKEls is gerechtigd om elk moment van de Overeenkomst de Tarieven te wijzigen en deze bij ingang van de volgende Overeenkomst te hanteren. De Contractant zal hiervan minimaal twee weken voor het aflopen van de Overeenkomst schriftelijk van op de hoogte worden gebracht. In principe worden elke kerst- en zomervakantie de prijzen herzien.
 3. Indien de Contractant niet tijdig heeft betaald, behoudt de bIKKEls zich het recht de leerling van de opdrachtgever de toegang tot de bIKKEls te ontzeggen totdat er is betaald.
 4. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan de bIKKEls kenbaar te worden gemaakt, tenzij Contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.
 5. Pas zodra de betaling bij de bIKKEls binnen is, heeft de leerling recht op huiswerkbegeleiding of bijles.
 6. Vanaf het moment dat de inschrijving bevestigd is, dient de Contractant binnen 72 uur na de bevestiging van inschrijving het tarief voor de inschrijving, het eventuele kennismakingsgesprek en een toegangskaart over te maken aan de bIKKEls.
 7. Mocht de Contractant na betaling besluiten om toch geen dienst af te nemen bij de bIKKEls, heeft de contractant geen recht op restitutie. Tenzij het gaat om huiswerkbegeleiding en het de bIKKEls niet lukt om na twee weken de eerste huiswerkbegeleiding te plannen.

Artikel 4: Absentie leerling

 1. Vanaf het moment dat de eerste bijles of huiswerkbegeleiding gepland is, worden de dagen bijgehouden en in rekening gebracht.
 2. Als een bijles of huiswerkbegeleiding afgezegd wordt vanwege verhindering van de docent, wordt er een andere datum gepland om de les alsnog te laten plaatsvinden of geld teruggegeven.
 3. Voor niet-gevolgde bijlessen is restitutie niet mogelijk, ook niet in het geval van ziekte van de Leerling.

Artikel 5: Vakanties en feestdagen

 1. De bIKKEls is gesloten tijdens de schoolvakanties en officiële Nederlandse feestdagen zoals opgenomen in de jaarplanning van Zuid Nederland. Deze datums zullen ook vermeld worden op www.bijlesdebikkels.nl.
 2. De dagen waarop de bIKKEls gesloten is, worden gezien als onderbreking. De lessen en pakketten lopen de eerstvolgende keer dat de bIKKEls open is weer verder.

Artikel 6: Ontbinding begeleiding

 1. De bIKKEls behoudt zich het recht voor de begeleiding op elk moment eenzijdig op te zeggen. Het met redenen omklede besluit wordt schriftelijk aan de Contractant medegedeeld. Voor de diensten die nog niet afgenomen zijn door de Contractant, worden terugbetaald aan de hand van de daarvoor opgestelde tarieven. de bIKKEls is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens de beëindiging van de overeenkomst die meer bedraagt dan de niet-afgenomen diensten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De bIKKEls is niet aansprakelijk voor schade (zowel verlies, diefstal als letsel valt onder de noemer ‘schade’) toegebracht aan de Leerling, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de bIKKEls. De Contractant is aansprakelijk voor alle schade die de leerling aan de bIKKEls, inclusief haar medewerkers, dan wel aan derden jegens wie de bIKKEls aansprakelijk is, toebrengt.
 2. De bIKKEls is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan een de bIKKEls vestiging.
 3. De Leerling houdt zich aan de gedragscode van de bIKKEls anders kan er sprake zijn van schorsing.
 4. De Leerling kan geschorst worden indien de Leerling zich niet houdt aan de gedragscode van de bIKKEls, indien sprake is van aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag of indien de Leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij een vestiging van de bIKKEls. Dit ter beoordeling van de bIKKEls, onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de Leerling.